Zespół

strona
  • dr hab. Magdalena Dudkiewicz: adiunkt w ISNS UW, autorka rozprawy pt.: „Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych w Polsce”, sekretarz redakcji kwartalnika „Trzeci Sektor”; ekspertka w projekcie systemowym 5.4 POKL „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.
  • dr Aleksandra Winiarska: absolwentka IS, ISNS (specjalizacja Negocjacje i mediacje), Studium Stosunków Międzykulturowych; mediatorka Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Współautorka raportu „Bariery w rozwoju warszawskich organizacji pozarządowych”.
  • dr Piotr Majewski (ekspert w zakresie realizacji badań jakościowych): kulturoznawca i socjolog; adiunkt w Instytucie Kultury i Komunikowania Uniwersytetu SWPS. Badacz problemów tożsamości wśród polskich mniejszości narodowych.
  • Magdalena Szostakowska: badaczka z ośmioletnim doświadczeniem w realizacji projektów ewaluacyjnych, m.in. „Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne” dla MPiPS; ewaluacja „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” dla MSWiA.
  • Agata Marek: autorka kilkunastu książek i publikacji dotyczących edukacji i integracji cudzoziemców; koordynatorka ponad 20 projektów na rzecz integracji cudzoziemców realizowanych przez Stowarzyszenie Vox Humana.
  • Marek Dudkiewicz (ekspert ds. metodologii badań): psycholog i socjolog, Konsulting badawczy i metodologiczny, realizacja projektów badań społecznych i marketingowych konsultant metodologiczny w projekcie systemowym„Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.
  • prof. dr hab. Wojciech Burszta: prof. antropologii kultury na Uniwersytecie SWPS; kieruje Zakładem Badań Narodowościowych IS PAN, redaktor pisma „Sprawy Narodowościowe”, autor książek poświęconych zagadnieniom wielokulturowości.
  • Karol Wittels: doktorant na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS; socjolog i politolog; fundraiser i trener, opracowuje strategie fundraisingowe dla organizacji pozarządowych; animator kultury i koordynator projektów społecznych oraz z zakresu dialogu międzykulturowego; od 5 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury; zajmuje się między innymi badaniami organizacji pozarządowych, wielokulturowości oraz polityki kulturalnej; współpracuje z Mazowieckim Obserwatorium Kultury przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki; brał udział w zespole opracowującym „Strategię Rozwoju Kultury Województwa Mazowieckiego”.