Raport badawczy

strona

Zachęcamy do zapoznania się z raportem badawczym podsumowującym projekt „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie”.

Zgodnie z dokumentem „Polityka Migracyjna Polski”, opracowanym przez powołaną w ramach Zespołu do Spraw Migracji grupę roboczą przygotowującą Strategię Migracyjną Polski, należy w naszym kraju zwiększać wiedzę – urzędników, obywateli, a także wiedzę naukową – na temat imigracji. Bardzo ważne jest prowadzenie ciągłego monitoringu wydatkowania środków na projekty oraz zbieranie informacji na ich temat, po to, by nie dublować działań – a tym samym niepotrzebnie nie zwiększać wydatków publicznych.

Założeniem projektu „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie” jest wywarcie bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie cudzoziemców w Polsce poprzez zdiagnozowanie stanu polityki w zakresie integracji migrantów, skuteczności i trafności wybranych projektów dotyczących migrantów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz zbadanie zasadności i trafności wydatkowanych środków publicznych. Zamieszczone na końcu Raportu rekomendacje mają więc za zadanie poprawić jakość prowadzonych na rzecz cudzoziemców działań. Jednocześnie – na poziomie m.st. Warszawy – Raport dostarcza merytorycznych przesłanek do powstania Warszawskiego Programu Integracji Cudzoziemców.

Więcej w RAPORCIE BADAWCZYM.

Reklamy